پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (107-126)

عنوان : ( سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پایه مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای اس کوال )

نویسندگان: الهام یوسف زاده نجدی تبریز , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چڪیده هدف: بررسی تأثیر متغیرهای مطرح در نظریۀ رفتار برنامه ریز ی شده بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتالی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است. ۳۸ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی با استفاده از روش نمونه گیری هد فمند طبق های، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از ابزارهای مختلفی برای گردآوری و تحلیل داد ه ها استفاده شد. یافته ها: به جز متغیر کنترل رفتاری در ک شده، سایر متغیرهای روانشناختی شرکت کنندگان در پژوهش در وضعیت خوبی قرار دارند؛ با اثبات تأثیرگذاری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی، و کنترل رفتاری در کشده بر نیت شرکت کنندگان در پژوهش برای ارائه رفتار راهنمایابی، مدل نظریۀ رفتار برنامه ریز ی شده تأیید شد؛ نگرش درباره رفتار علاوه بر تأثیرگذاری مثبت بر نیت شرکت کنندگان، بر میزان زمان صرف شده توسط آنها و نیز فراوانی تقاضاهایشان برای راهنمایابی تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش تأییدکننده ضرورت ارتقای وضعیت قابلیتهای روانشناختی کاربران کتابخانه های دیجیتالی به منظور پشتیبانی از آنها در موقعی تهای راهنمایابی پدیدآمده در فرایند اطلا عیابی آنهاست. در طراحی منابع راهنما نیز باید به این ویژگیهای روا نشناختی توجه شود.

کلمات کلیدی

کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه; لیب‌کوال; ای‌اس‌کوال; دیجی‌کوال; کتابخانه‌های دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058689,
author = {یوسف زاده نجدی تبریز, الهام and صنعت جو, اعظم},
title = {سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پایه مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای اس کوال},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {107--126},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه; لیب‌کوال; ای‌اس‌کوال; دیجی‌کوال; کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پایه مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای اس کوال
%A یوسف زاده نجدی تبریز, الهام
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]