رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (3), شماره (11), سال (2016-3) , صفحات (47-56)

عنوان : ( بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot )

نویسندگان: بهاره کاتوزیان , زهرا سادات میرزازاده , سیدمرتضی عظیم زاده , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دورۀ اول ابتدایی مدارس ایران بود. جامعۀ آماری عبارت بود از 76 نفر، مشتمل بر معاونان تربیت بدنی ادارات کل استان‌ها و کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی درسی حوزۀ ستادی. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه، پرسشنامۀ باز و پرسشنامۀ بسته پنج‌گزینه‌ای لیکرت بود که در دو قسمت عوامل داخلی و عوامل خارجی در بین جامعۀ آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط چند تن از استادان و صاحب‌نظران و پایایی آن در پرسشنامۀ محیط داخلی با روش آلفای کرونباخ 7/52 و در پرسشنامۀ محیط خارجی 7/19 تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تک‌نمونه‌ای و تحلیل عاملی تجزیه‌وتحلیل شد. پس از تجزیه‌وتحلیل محیط داخلی و خارجی و تشکیل ماتریس ارزیابی، محرز شد که تربیت بدنی دورۀ اول ابتدایی مدارس ایران در موقعیت راهبردی ST قرار دارد، در نتیجه باید از راهبردهای رقابتی استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود مدیران و برنامه‌ریزان تربیت بدنی با نگاهی عمیق‌تر به نقاط قوت به‌دست‌آمده در این پژوهش، موجب نزدیکتر شدن دانش‌آموزان به رویکرد درس تربیت بدنی در این دوره (کسب و حفظ سلامتی) شوند.

کلمات کلیدی

, درس تربیت بدنی, دوره اول ابتدایی, ماتریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059229,
author = {کاتوزیان, بهاره and میرزازاده, زهرا سادات and عظیم زاده, سیدمرتضی and کشتی دار, محمد},
title = {بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {11},
month = {March},
issn = {2423-3293},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {درس تربیت بدنی-دوره اول ابتدایی-ماتریس سوات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot
%A کاتوزیان, بهاره
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A کشتی دار, محمد
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2016

[Download]