مطالعات امنیت اجتماعی, دوره (46), شماره (46), سال (2016-8) , صفحات (43-67)

عنوان : ( تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) )

نویسندگان: مجید دانایی سیج , محمد مظلوم خراسانی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف برنامه های توسعه رسیدن به وضعیت بهتر و کاهش مسائل اجتماعی است.درایران بعد از انقلاب چندین برنامه توسعه اجرا شده است.برنامه اول توسعه،از سال 1368 تا 1372 در دوران سازندگی ،برنامه دوم توسعه1374 تا 1378 در دوران سازندگی،برنامه سوم توسعه 1379 تل1383 در دوران اصلاحات و برنامه چهارم توسعه 1384 تا 1388 در دوران اصول گرایی اجرا شده است :اما مسائل اجتماعی مخصوصا کج روی های اقتصادی همواره رو به رشد بوده است.یکی از مهم ترین مصادیق حوزه کج روی های اقتصادی سرقت است که در طول دو برنامه های سوم وجهارم توسعه با رشد 15 در صدی در استان خراسان رضوی مواجه بوده است.با استفاده از تحلیل ثانویه اطلاعات موجود در سالنامه آماری استان خراسان رضوی مشخص شد در بین دو برنامه توسعه نرخ سرقت 5 در صد افزایش داشته است.سایر میانگین های متغیر ها در برنامه سوم (سال 1379 تا 1383)و جهارم(1384 تا 1388)توسعه نشان می دهد که میانگین هندسی متغیر های بیکاری ،بیکاری جوانان ،ضریب جینی ،رشد اقتصادی (تولید نا خالص داخلی)،کمکهای کمیته امداد با رشد منفی و میانگین هندسی نرخ سرقت ،متوسطه هزینه و در آمد خانواده ،تورم(کشوری)،تورم(استانی)فسرانه تولید نا خالص داخلی ،تراکم جمعیت ،تملک دارایی های سرمایه ای استان ،شامل امور عمومی،امر اجتماعی و امور اقتصادی افزایش داشته است.بیشترین تاثیر بر کاهش نرخ سرقت را پوشش تحصیلی (نسبت دانش آموزان پسر به جمعیت مردان)و بیشترین تاثیر افزایشی را نرخ تورم داشته است.به نظر نویسندگان تعادل بخشی به نظام اقتصادی از ضروریات اجرای برنامه توسعه است و همگرایی در آموزش و پرورش کارآمد مهم ترین عاملی است که می تواندسرقت راکنترل کند.

کلمات کلیدی

, برنامه های سوم و جهارم توسعه ایران , نرخ سرقت , بیکاری , ضریب جینی , رشد اقتصادی , تورم , سرانه تولید ناخالص داخلی , پوشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059545,
author = {دانایی سیج, مجید and مظلوم خراسانی, محمد and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 )},
journal = {مطالعات امنیت اجتماعی},
year = {2016},
volume = {46},
number = {46},
month = {August},
issn = {1735-3823},
pages = {43--67},
numpages = {24},
keywords = {برنامه های سوم و جهارم توسعه ایران ; نرخ سرقت ; بیکاری ; ضریب جینی ;رشد اقتصادی ;تورم ; سرانه تولید ناخالص داخلی ; پوشش تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 )
%A دانایی سیج, مجید
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J مطالعات امنیت اجتماعی
%@ 1735-3823
%D 2016

[Download]