مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (11), شماره (34), سال (2016-11) , صفحات (25-35)

عنوان : ( طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , حسین عبدالملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف محقق از این تحقیق، ارائه مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد بود. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی به شمار میرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی مشهد تشکیل میدادند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای است که گلدی گوکلانی( 1390 ) در پژوهش خود از آن استفاده کرده بود. در سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.و β =0/ نتایج: نتایج آزمونهای آماری نشان داد، مشکلات مدیریتی و منابع انسانی (568،(P<0/ و 05 β =0/ موانع بازاریابی ( 107 ،(P<0/ و 05 β =0/ موانع حمایتهای قانونی (24،(P<0/05 β =0/ ضعف تحقیق و پژوهش ( 111 (P<0/ و 05 β =0/ موانع و مشکلات زیرساختها و اماکن ( 158نقش معنیداری در توسعه (P<0/ و 05 β =0/ و موانع فرهنگی و آموزشی ( 100 (P<0/ و 05گردشگری ورزشی مشهد داشتند.

کلمات کلیدی

, گردشگری ورزشی, مدیریت, بازاریابی, زیرساخت ها و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059778,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and حسین عبدالملکی},
title = {طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2016},
volume = {11},
number = {34},
month = {November},
issn = {2322-3294},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {گردشگری ورزشی، مدیریت، بازاریابی، زیرساخت ها و اماکن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A حسین عبدالملکی
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2016

[Download]