پژوهشنامه مالیات, دوره (24), شماره (30), سال (2016-12) , صفحات (171-187)

عنوان : ( ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها )

نویسندگان: مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , افسانه لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک­های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکت­ها می ­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت بیمه و بانک می­ باشد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مقیاسهای سبک تفکر استرنبرگ و گریگورنکر (1997) و صورت­های مالی بدست آمده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی (تفاوت مالیاتی) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه معنی­ داری بین سبک تفکر جزئی و سبک تفکر محافظه کاری با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت­ها نشان می ­دهد.

کلمات کلیدی

, سبک‌های تفکر, اجتناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060149,
author = {صالحی, مهدی and سمانه زمانی مقدم and افسانه لطفی},
title = {ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2016},
volume = {24},
number = {30},
month = {December},
issn = {2251-6484},
pages = {171--187},
numpages = {16},
keywords = {سبک‌های تفکر، اجتناب مالیاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها
%A صالحی, مهدی
%A سمانه زمانی مقدم
%A افسانه لطفی
%J پژوهشنامه مالیات
%@ 2251-6484
%D 2016

[Download]