دانش حسابداری, دوره (7), شماره (26), سال (2016-12) , صفحات (59-83)

عنوان : ( تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی )

نویسندگان: مهدی صالحی , جواد اورادی , زینب سالاری فورگ ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعۀ حاضر به بررسی تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی می‌پردازد. این ویژگی‌ها شامل تخصص مالی، تجربه، جنسیت، اندازه و استقلال کمیتۀ حسابرسی است. در این راستا تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازۀ زمانی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی، طی سال‌های 1388 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بر اساس 54 شرکت از طریق داده‌های ترکیبی به روش تابلویی، رابطۀ معناداری بین وجود کمیتۀ حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی نشان نداد. در ادامه تأثیر ویژگی های کمیتۀ حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازۀ زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی، طی سال‌های 1391 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 142 شرکت از طریق داده‌های ترکیبی به روش تابلویی، بیانگر آن است که بین تخصص مالی و تجربۀ کمیتۀ حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی، رابطۀ معنادار منفی وجود دارد. درحالی‌که رابطۀ دیگر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی معنادار نیست.

کلمات کلیدی

کمیتۀ حسابرسی؛ ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی؛ تأخیر گزارش حسابرسی؛ تئوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060150,
author = {صالحی, مهدی and اورادی, جواد and زینب سالاری فورگ},
title = {تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {December},
issn = {2008-8914},
pages = {59--83},
numpages = {24},
keywords = {کمیتۀ حسابرسی؛ ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی؛ تأخیر گزارش حسابرسی؛ تئوری نمایندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی
%A صالحی, مهدی
%A اورادی, جواد
%A زینب سالاری فورگ
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2016

[Download]