پژوهش نفت, دوره (88), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (68-81)

عنوان : ( مطالعه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چین هنگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان )

نویسندگان: عباس رمضانی اکبری , حسین رحیم پور بناب , محمدرضا کمالی , سیدرضا موسوی حرمی , علی کدخدایی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف اصلی این مطالعه بررسی محیط رسوبی و چین هنگاری سکانسی است که بر مبنای داد ههای پتروگرافی حاصل از خرد هها و مغزه حفاری پای هگذاری شده است. سازند فهلیان یکی از سازندهای گروه خامی با سن نئوکومین و سنگ مخز نهای شناخته شده در میادین نفتی دشت آبادان م یباشد. ستبرا این سازند در چا ههای مطالعه شده در دشت آبادان ب هطور متوسط 440 متر است. فصل مشترک زیرین سازند فهلیان در دشت آبادان با آه کهای رسی سازند گرو ب هصورت تدریجی بوده و در راس نیز تدریجا به آه کهای رسی و مار نهای سازند گدوان ختم می شود. مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از خرد هها و مغزه حفاری منجر به شناسایی 14 ریزرخساره و 2 لیتوفاسیس گردیده است. محیط رسوبی سازند فهلیان از دو بخش کربناته و مخلوط کربناته-تخریبی تشکیل شده است. بخش کربناته شامل زیر محی طهای دریای باز، رمپ خارجی/میانی و داخلی م یباشد. محیط کربناته-تخریبی از سه بخش رسی، لای ههای ماس های و آه کهای رسی تشکیل م یشود. توالی رسوبی در بخش کربناته نشا ندهنده رمپ با شیب یکنواخت می باشد، که توسعه پشته های سدی موجب تشکیل لاگون در پشت آن شده است. در بخش کربناته-تخریبی، توالی رسوبی ترکیبی از رسوبات کربناته کم عمق دریایی، گل آهکی)محیط لاگون( و لای ههای ماسه سنگ نازک است. سازند فهلیان از لحاظ چینه شناسی سکانسی شامل 3 سکانس با مرز نوع دوم بوده و انتهای سکانس سوم در بخش کربناته- تخریبی به مرز سکانسی نوع یک در ابتدای سازند گدوان ختم می شود

کلمات کلیدی

, سازند فهلیان, محیط رسوبی, رمپ با شیب یکنواخت, محیط کربناته- تخریبی, چین هنگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060270,
author = {عباس رمضانی اکبری and حسین رحیم پور بناب and محمدرضا کمالی and موسوی حرمی, سیدرضا and علی کدخدایی},
title = {مطالعه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چین هنگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2016},
volume = {88},
number = {3},
month = {October},
issn = {2345-2900},
pages = {68--81},
numpages = {13},
keywords = {سازند فهلیان، محیط رسوبی، رمپ با شیب یکنواخت، محیط کربناته- تخریبی، چین هنگاری سکانسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چین هنگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان
%A عباس رمضانی اکبری
%A حسین رحیم پور بناب
%A محمدرضا کمالی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علی کدخدایی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2016

[Download]