مدیریت منابع انسانی در ورزش, دوره (3), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (121-136)

عنوان : ( تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران )

نویسندگان: شهرام عبدی , مصطفی زنگی ابادی , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری بازیکنان (سرمایه‌های انسانی) لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که مجموعا برابر 418 نفر بود. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، بر اساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود و در سطح خطای 5 درصد 200 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و جهت تحلیل استنباطی داده‌ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه و پردازش متغیرها از نرم‌افزار R نسخه 2-1-3 وEVIEWS نسخه 8، استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس نتایج ضرایب مدل رگرسیون پژوهش، یافته‌ها بیانگر آن بود که عواملی همچون سن، تعداد بازی‌های ملی، تعداد گل‌های زده بازیکن، سطح تیم قبلی بازیکن و تعداد حضور در ترکیب ثابت در فصل قبل، بر قیمت بازیکنان به عنوان سرمایه انسانی باشگاه‌ها تاثیر دارد و سایر عوامل از قبیل پست بازی، جوایز و افتخارات فردی و تیمی، وضعیت پا، قد، نسبت گل و دقایق بازی در تعیین قیمت بازیکنان اثر معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت جهت ارزش‌گذاری بازیکنان فوتبال و قیمت‌گذاری آن‌ها توسط باشگاه‌ها در زمان ثبت قرارداد باید به عواملی همچون سن، تعداد بازی‌های ملی، تعداد گل‌های زده بازیکن، سطح تیم قبلی بازیکن و تعداد حضور در ترکیب ثابت در فصل قبل توجه ویژه‌ای شود.

کلمات کلیدی

سرمایه انسانی؛ ارزش‌گذاری؛ بازیکنان؛ لیگ برتر؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060700,
author = {عبدی, شهرام and زنگی ابادی, مصطفی and طالب پور, مهدی},
title = {تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران},
journal = {مدیریت منابع انسانی در ورزش},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۳۸۳-۱۴۹۹},
pages = {121--136},
numpages = {15},
keywords = {سرمایه انسانی؛ ارزش‌گذاری؛ بازیکنان؛ لیگ برتر؛ فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
%A عبدی, شهرام
%A زنگی ابادی, مصطفی
%A طالب پور, مهدی
%J مدیریت منابع انسانی در ورزش
%@ ۲۳۸۳-۱۴۹۹
%D 2016

[Download]