علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (451-462)

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. ) )

نویسندگان: محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی از جمله تنش های مهم محیطی است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد. این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر دوازده ژنوتیپ نخود در شرایط آبکشت )هیدروپونیک( با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 0111 و ایجاد تیمارهای تنش 3 و 0 بار و شاهد )بدون تنش( - -انجام شد. دو هفته پس از اعمال تیمار تنش روی ژنوتیپ ها، متغیرها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با اعمال تنش خشکی، درصد رطوبت برگ کاسته شد اما در ریشه ها تغییر معنی داری از این نظر مشاهده نشد. در برابر میزان پتانسیل اسمزی، میزان اسمولیت ها و پرولین در پاسخ به تنش خشکی در برگ و ریشه افزایش یافت. شاخص تحمل به خشکی ) DRI ( بر پایۀ عملکرد زیست توده، در ژنوتیپ ها همبستگی مثبت و معنی داری با میزان اسمولیت های ریشه در تیمار تنش 3 بار داشت. با وجود معنی دار نبودن تغییر میزان قند محلول برگ در تیمارها، در ریشه - میزان این ترکیب ها در تیمارهای تنش نسبت به شاهد کاسته شد. به رغم وجود همبستگی بین شاخص تحمل به خشکی با برخی از صفات اندازه گیری شده به نظر می رسد که تنظیم اسمزی، درصد رطوبت، پرولین و قندهای محلول هیچ کدام به تنهایی نمی توانند شاخص مناسبی برای ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود در شرایط یکسان با این آزمایش باشند.

کلمات کلیدی

, آبکشت, اسمولیت, پتانسیل اسمزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060730,
author = {زارع مهرجردی, محمد and باقری, عبدالرضا and بهرامی, احمدرضا and نباتی, جعفر and علی معصومی},
title = {تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. )},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4811},
pages = {451--462},
numpages = {11},
keywords = {آبکشت، اسمولیت، پتانسیل اسمزی، نخود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. )
%A زارع مهرجردی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%A نباتی, جعفر
%A علی معصومی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2016

[Download]