حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (460-467)

عنوان : ( شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان¬ جنوبی، در سال¬های1392 و 1393، تعداد 56 نمونه خاک از مناطق مختلف استان جمع¬آوری گردید. شستشوی خاک و استخراج نماتدها با استفاده از روش تلفیق الک و سانتریفیوژ جن کینز (1964) و سینی وایت هد (1965) و تثبیت و انتقال آن¬ها به گلیسرین طبق روش دگریس (1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهای استخراج شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پس از بررسی¬های میکروسکوپی، اندازه¬گیری¬های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز، شناسایی گونه¬ها با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر انجام گرفت و تعداد 15 گونه نماتد متعلق به 10جنس شناسایی گردید که عبارتند از: Aphelenchus avenae, Basiria graminophila, Boleodorus clavicaudatus, B. pakistanensis, B. thylactus, Ditylenchus hexaglyphus, D. tenuidens, D. valveus, Geocenamus rugosus, Filenchus vulgaris, Pratylenchus thornei, P. neglectus, Scutylenchus quadrifer, Merlinius brevidens,Zygotylenchus guevarai. از بین جنس و گونه ¬های شناسایی شده، سه گونهBoleodorus pakistanensis، Ditylenchus hexaglyphus و D. valveus برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می¬شوند.

کلمات کلیدی

, تاکسونومی, نماتد , Boleodorus pakistanensis, Ditylenchus hexaglyphus , D.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060815,
author = {بخشانی, اکبر and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {460--467},
numpages = {7},
keywords = {تاکسونومی، نماتد ، Boleodorus pakistanensis، Ditylenchus hexaglyphus ، D. valveus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی
%A بخشانی, اکبر
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2016

[Download]