پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (7), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (33-57)

عنوان : ( ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی )

نویسندگان: محدثه جلالی , سید مهدی سیدزاده ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه­ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی­های عمومی پروژه­ی مسکن مهر شامل حاشیه­گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی­های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری­ها در سایت­های مسکن مهر ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه­ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه­های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته­است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره­ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه­ی نظارت – و در بازه­ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت­های پشتیبان 25/0، مکان­یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست­یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره­ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می­کند.

کلمات کلیدی

پیشگیری از جرم؛ اصول طراحی محیطی؛ ارزیابی؛ مسکن مهر؛ روش تحلیل سلسله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060839,
author = {جلالی, محدثه and سیدزاده ثانی, سید مهدی},
title = {ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی},
journal = {پژوهشنامه حقوق کیفری},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-2328},
pages = {33--57},
numpages = {24},
keywords = {پیشگیری از جرم؛ اصول طراحی محیطی؛ ارزیابی؛ مسکن مهر؛ روش تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی
%A جلالی, محدثه
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%J پژوهشنامه حقوق کیفری
%@ 2322-2328
%D 2017

[Download]