دانش حسابداری, دوره (7), شماره (24), سال (2016-4) , صفحات (91-111)

عنوان : ( بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها )

نویسندگان: بهزاد کاردان , محمود لاری دشت بیاض , مرتضی منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تئوریهای رشد شرکت همواره به عنوان عامل مهمی در تکامل ادبیات تجاری در مشخصۀ ادبیات مربوط به ، نظر گرفته شده است. تنوع عوامل تأثیرگذار بر رشد شرکت این حوزه میباشد که تلاش دارند توضیحی نسبت به عوامل مؤثر بر رشد شرکت ارائه .) از سوی دیگر صورتهای مالی تجدید ارائه شده، به 5939 نمایند (قائمی و همکاران، اطلاعاتی را در خصوص قابلاتکا نبودن و کیفیت پایین صورتهای ،صورت شفاف .) با توجه به 4112 ،5 مالی دورههای گذشته ارائه خواهد نمود (کارپوف و همکاران تحقیقات انجام شده که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، انتظار میرود که کاهش اطمینان استفادهکنندگان صورتهای مالی نسبت به شرکتهای تجدید ارائهکننده، باعث بروز مشکلاتی برای شرکتها از جمله در جذب منابع مالی گردد و در نهایت بر رشد شرکتها تأثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت موضوعِ رشد شرکتها و وفور تجدید ارائۀ صورتهای مالی در ایران و عدم انجام تحقیقاتی در این زمینه در داخل کشور، حسب نیاز در این پژوهش به بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورتهای مالی بر رشد شرکتها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تجدید ارائۀ صورت های مالی, تعدیلات سنواتی, رشد شرکت, قابلیت اتکا ی اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060850,
author = {کاردان, بهزاد and لاری دشت بیاض, محمود and منصوری, مرتضی},
title = {بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {24},
month = {April},
issn = {2008-8914},
pages = {91--111},
numpages = {20},
keywords = {تجدید ارائۀ صورت های مالی، تعدیلات سنواتی، رشد شرکت، قابلیت اتکا ی اطلاعات مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها
%A کاردان, بهزاد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A منصوری, مرتضی
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2016

[Download]