مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (5), شماره (18), سال (2017-1) , صفحات (81-94)

عنوان : ( اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران )

نویسندگان: عادله ذهتاب نجفی , محمد کاظم واعظ موسوی , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران بود. بدین‌منظور نمونه‌ای 90 نفری به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامۀ اضطراب رقابتی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی بود. پکیج آموزشی مداخلات، در طول 12 جلسۀ 90 دقیقه‌ای بر گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در کاهش اضطراب صفت نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود دارد، ولی در کاهش ترس از ارزیابی منفی تفاوت معناداری را نشان نداد. به‌طور کلی، نتایج حاکی از تأثیر اجرای مداخلات روان‌شناختی بر کاهش اضطراب رقابتی ورزشکاران می‌باشد و پیشنهاد می‌شود به‌منظور کاهش ترس از ارزیابی منفی ورزشکاران مداخلاتی با تأکید بیشتر بر اصلاح نگرش فرد دربارۀ خود اجرا گردد.

کلمات کلیدی

کلیدواژه ها مداخلات روان شناختی؛ اضطراب رقابتی؛ ترس از ارزیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060919,
author = {عادله ذهتاب نجفی and محمد کاظم واعظ موسوی and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {18},
month = {January},
issn = {2978-2345},
pages = {81--94},
numpages = {13},
keywords = {کلیدواژه ها مداخلات روان شناختی؛ اضطراب رقابتی؛ ترس از ارزیابی منفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران
%A عادله ذهتاب نجفی
%A محمد کاظم واعظ موسوی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2978-2345
%D 2017

[Download]