ارتباط علمی, دوره (40), شماره (1), سال (2016-12) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تأثیر رایانه و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: هادی هراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد رایانه و فناوری اطلاعات در تمام علوم و دانش بشری به امری طبیعی و انکارناپذیر تبدیل شده است. مهم‌ترین تأثیر فناوری، آسان شدن و سرعت انجام فعالیت‌های مختلف مرتبط با علوم و دانش است. علم اطلاعات و دانش شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به علت اینکه با ذخیره، بازیابی، و اشاعه اطلاعات سروکار دارد، فناوری تأثیر گسترده‌ای بر آن داشته است. ظهور فناوری و تأثیر آن بر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی به‌عنوان خواستگاه اصلی علم اطلاعات و دانش شناسی، موجب ظهور نسل‌های مختلف کتابخانه‌ای شد. یکی از مهم‌ترین تأثیرهای فناوری بر کتابخانه‌ها، تحول در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای بود. در این مقاله که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مرور متون انجام شده است، ضمن اشاره‌ای به تاریخچه کاربرد رایانه در کتابخانه و نسل‌های مختلف کتابخانه‌ای متأثر از فناوری، به تأثیر فناوری بر بخش‌های مختلف کتابخانه می‌پردازد و درنهایت، سیر تحولی سیستم امانت کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی بیان می‌گردد.

کلمات کلیدی

, نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای, کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی, فناوری اطلاعات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061493,
author = {هراتی, هادی},
title = {تأثیر رایانه و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {ارتباط علمی},
year = {2016},
volume = {40},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-1839},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی، فناوری اطلاعات، سیماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رایانه و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد
%A هراتی, هادی
%J ارتباط علمی
%@ 2008-1839
%D 2016

[Download]