علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (66), سال (2017-8) , صفحات (215-225)

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیت )

نویسندگان: اعظم مهربان , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه مهربان سنگ اتش ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی عصاره­های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام­های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC: 6538)، انتروکوکوس فکالیس (ATCC: 21299) ، سالمونلا تیفی­موریوم (ATCC: 14028)واشریشیا کلی (ATCC: 25922)می­باشد. در این پژوهش اثر ضد باکتریایی عصاره­ها با استفاده از روش انتشار در آگار بررسی شد. جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نیز روش میکرودایلوشن به­وسیله الایزا و افزودن معرف تری­فنیل تترازولیوم کلراید استفاده گردید. بیشترین قطر هاله بازداری در روش انتشار در آگار مربوط به عصاره­های آبی و هیدروالکلی اندام­های هوایی سالویا خراسانیکا در مقابل باکتری انتروکوکوس فکالیس بود. میزان MIC محاسبه شدهدر مورد عصاره­های آبی و اتانولی اندام­های هوایی باکتری­های گرم مثبت معادل60 میلی­گرم بر میلی­لیتر و در مورد اشریشیا کلی معادل 60 و 120 میلی­گرم بر میلی­لیتر و برای سالمونلا تیفی­موریوم به ترتیب 120 و 240 میلی­گرم بر میلی­لیتر اندازه­گیری شد. این مقدار برای عصاره­های هیدروالکلی در مورد باکتری­های گرم مثبت 60 میلی­گرم بر میلی­لیتر و در مورد باکتری­های گرم منفی برابر با 120 میلی­گرم بر میلی­لیتر بود.

کلمات کلیدی

اثر ضد باکتریایی؛ انتشار در آگار؛ سالویا خراسانیکا؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061564,
author = {مهربان, اعظم and عدالتیان دوم, محمدرضا and حدادخداپرست, محمدحسین and معصومه مهربان سنگ اتش},
title = {بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیت},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {66},
month = {August},
issn = {2008-8787},
pages = {215--225},
numpages = {10},
keywords = {اثر ضد باکتریایی؛ انتشار در آگار؛ سالویا خراسانیکا؛ میکرودایلوشن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیت
%A مهربان, اعظم
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A معصومه مهربان سنگ اتش
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]