تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (35), شماره (35), سال (2012-6) , صفحات (14-15)

عنوان : ( دانشنامه دانش گستر )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه دانش گستر

کلمات کلیدی

دانشنامه دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061639,
author = {صدیقی, محمود},
title = {دانشنامه دانش گستر},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2012},
volume = {35},
number = {35},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {14--15},
numpages = {1},
keywords = {دانشنامه دانش گستر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانشنامه دانش گستر
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2012

[Download]