تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (34), شماره (37), سال (2011-7) , صفحات (6-7)

عنوان : ( معرفی دانشنامه روش پژوهشی کیفی: The sage encyclopedia of qualitative research methods/ editor lisa M. Given- los Angeles calif: sage publications c2008 2v. Ill (H61 5234 2008) )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه انگلیسی زبان روش پژوهشی کیفی

کلمات کلیدی

روش پژوهشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061641,
author = {صدیقی, محمود},
title = {معرفی دانشنامه روش پژوهشی کیفی: The sage encyclopedia of qualitative research methods/ editor lisa M. Given- los Angeles calif: sage publications c2008 2v. Ill (H61 5234 2008)},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2011},
volume = {34},
number = {37},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {6--7},
numpages = {1},
keywords = {روش پژوهشی کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی دانشنامه روش پژوهشی کیفی: The sage encyclopedia of qualitative research methods/ editor lisa M. Given- los Angeles calif: sage publications c2008 2v. Ill (H61 5234 2008)
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2011

[Download]