تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (29), شماره (29), سال (2009-3) , صفحات (5-6)

عنوان : ( دایره المعارف دانشمندان جهان:Encyclopedia of The World Scientists )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشمندان جهان

کلمات کلیدی

, دانشمندان , سر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061660,
author = {صدیقی, محمود},
title = {دایره المعارف دانشمندان جهان:Encyclopedia of The World Scientists},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2009},
volume = {29},
number = {29},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {5--6},
numpages = {1},
keywords = {دانشمندان - سر گذشتنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دایره المعارف دانشمندان جهان:Encyclopedia of The World Scientists
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2009

[Download]