تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (24), شماره (24), سال (2006-11) , صفحات (2-5)

عنوان : ( عمراستاد همه در خدمت کتاب گذشت )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی استاد محمدعلی خاکساری

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061671,
author = {صدیقی, محمود},
title = {عمراستاد همه در خدمت کتاب گذشت},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2006},
volume = {24},
number = {24},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {2--5},
numpages = {3},
keywords = {خاکساری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عمراستاد همه در خدمت کتاب گذشت
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2006

[Download]