تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (43), شماره (43), سال (2016-6) , صفحات (2-5)

عنوان : ( معرفی مجموعه نقد و بررسی شکسپیر: Shakespearean Criticism (SC ) )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی آثار شکسپیر

کلمات کلیدی

شکسپیر نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061680,
author = {صدیقی, محمود},
title = {معرفی مجموعه نقد و بررسی شکسپیر: Shakespearean Criticism (SC )},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2016},
volume = {43},
number = {43},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {2--5},
numpages = {3},
keywords = {شکسپیر نقد وبررسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی مجموعه نقد و بررسی شکسپیر: Shakespearean Criticism (SC )
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2016

[Download]