اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (345-359)

عنوان : ( ارائه سیستم حمایت تصمیمگیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور )

نویسندگان: فهیمه بهرامی مهنه , احمدعلی کیخا , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمیابی آب برای تولیدات کشاورزی در رابطه مستقیم با امنیت غذایی به مسئله¬ای جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل ضرورت استفاده پایدار از آب در دراز مدت نیازمند بکارگیری استراتژی‌های مؤثر می¬باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز توسعه یک سیستم حمایت تصمیم¬گیری برای دستیابی به سیاست¬ها و استراتژی‌‌های فوق در نواحی دهگانه اکولوژیکی زراعی کشور با توجه به میزان آب مجازی محصولات زراعی است. این سیستم پشتیبانی با بهره‌‌گیری از یک مدل برنامه‌‌ریزی خطی برای ارائه الگوی بهینه کشت، بررسی وضعیت فعلی منابع آب، تعیین فاصله یا شکاف غذایی، تعیین ارزش اقتصادی آب مجازی هر ناحیه به کار گرفته شد. داده‌‌های مورد نیاز از طریق پایگاه داده¬ای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ادارات ذی¬ربط در ناحیه¬های مربوطه در سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع‌‌آوری شد. به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و دقیق، از ارزش اجتماعی محصولات و نهاده‌ها در مدل استفاده گردیده است. حل مدل پیشنهادی نیز در محیط نرم‌‌افزاری گمز نسخه ۵/۳۲ صورت گرفت. نتایج نشان می¬دهد که مقدار آب مورد استفاده توسط کشاورزان به کشت محصولات عمده در مناطق مختلف در سال ۱۳۹۲، ۶/۱۹میلیارد مکعب است. زاگرس مرکزی بیشترین میزان ارزش اقتصادی آب با رقم ۸/۳ میلیارد مکعب و ناحیه خشک مرکزی با رقم از ۲/۱ میلیارد مکعب آب به کمترین مصرف. نتایج همچنین حاکی از اینست که بیشترین و کمترین تغییر در ارزش اقتصادی آب آبیاری به ترتیب به گندم آبی و پنبه آبی اختصاص دارد. از دیدگاه ناحیه¬ای، بزرگترین و کمترین ارزش آب به ترتیب به منطقه زاگرس جنوبی و منطقه خوزستان مرتبط است. در ضمن الگوی تقاضا از طریق افزایش کشت برخی از محصولات استراتژیک، شکاف غذایی را کاهش می¬دهد. به منظور کاهش شکاف غذایی، یکی از راهکارهای مهم افزایش کشت گندم است لذا پیشنهاد می¬گردد که به منظور افزایش امنیت غذایی به همراه مدیریت صحیح منابع آب، با توجه به شرایط آبی منطقه سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش یافته و آب اندوخته شده به محصولاتی چون گندم اختصاص یابد.

کلمات کلیدی

ارزش اقتصادی آب; الگوی بهینه کشت; برنامه¬ریزی خطی; شکاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062058,
author = {فهیمه بهرامی مهنه and احمدعلی کیخا and صبوحی صابونی, محمود and محمود احمدپور},
title = {ارائه سیستم حمایت تصمیمگیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4722},
pages = {345--359},
numpages = {14},
keywords = {ارزش اقتصادی آب; الگوی بهینه کشت; برنامه¬ریزی خطی; شکاف غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه سیستم حمایت تصمیمگیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور
%A فهیمه بهرامی مهنه
%A احمدعلی کیخا
%A صبوحی صابونی, محمود
%A محمود احمدپور
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2017

[Download]