پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (699-710)

عنوان : ( اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه )

نویسندگان: رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , حسین رجایی شریف ابادی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان زراعی می باشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده های شیمیایی و هم چنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی واکنش برخی از ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای به استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به صورت طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن ها با یک دیگر و ورمی کمپوست و کود شیمیایی به شرح ورمی کمپوست، 2- قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری های + Glomus mosseae زیر بود: 1- قارچ میکوریزا آربسکولار گونه -5 ،NPK -4 قارچ میکوریز ا+ کود شیمیایی ،(R. legominuzarum) -3 قارچ میکوریز ا+ ریزوبیوم ،(Azotobacter sp. و Azospirillum sp. نداشتند ، اما بر ADF و NDF ، و 6- شاهد. در این آزمایش، هرچند تیمارها اثر معنی داری بر میزان خاکستر Glomus mosseae قارچ میکوریزا صفات و ویژگی های پروتئین خام، گوارش پذیری ماده خشک و گوارش پذیری ماده آلی دارای اثر معنی داری بود. نتایج نشان داد که بیش ترین درصد 77 درصد) در تیمار تلفیقی میکوریزا و ریزوبیوم و بیش ترین درصد / 4 درصد)و گوارش پذیری ماده آلی ( 86 / 27 درصد)، خاکستر ( 96 / پروتئین خام ( 33 73 درصد) از تیمار تلفیقی کود میکوریزا و نیتروکسین حاصل شد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای / گوارش پذیری ماده خشک ( 44 ماشک گل خوشه ای مخلوط قارچ میکوریزا و کود زیستی ریزوبیوم پیشنهاد می گردد

کلمات کلیدی

, گوارش پذیری ماده خشک, گوارش پذیری ماده آلی. میکوریزا, نیتروکسین, ورمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062059,
author = {کمائی, رضا and پارسا, مهدی and جهان, محسن and رجایی شریف ابادی, حسین and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {699--710},
numpages = {11},
keywords = {گوارش پذیری ماده خشک، گوارش پذیری ماده آلی. میکوریزا، نیتروکسین، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه
%A کمائی, رضا
%A پارسا, مهدی
%A جهان, محسن
%A رجایی شریف ابادی, حسین
%A ناصریان, عباسعلی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]