تاریخ و فرهنگ, دوره (47), شماره (94), سال (2015-9) , صفحات (67-90)

عنوان : ( آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها» )

نویسندگان: عفیفه خدنگی , عبدالرحیم قنوات , مهرداد صدقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عناصر مهم در تزئین بناهای ایرانی، آب است. آب در اشکالی چون حوض، فواره و نهر با طراحی‌هایی بدیع و زیبا در بناهای دوره اولیه معماری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. بر اساس بررسی های انجام شده روشن شد که سبک های بخصوصی در طراحی آب در این دوران وجود داشته است که از نظر رفاهی، نمادین و زیبایی شناسی در خور بررسی است. به دلیل برخورداری این سرزمین از اقلیمی کویری، برخی از این طرح ها در ایران باستان سابقه داشته و پس از اسلام در اثر آمیختن با نیازهای شرعی و الگوی بهشت قرآنی به اوج خود رسیده و در دیگر سرزمین های اسلامی نیز تکرار شده است. در پژوهش حاضر علاوه بر معرفی این سبک ها با نگاهی مقایسه ای، به ریشه ها، زمینه ها و جنبه های زیبایی شناسی آنها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

حوض; فواره; نهر; کانال;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062075,
author = {خدنگی, عفیفه and قنوات, عبدالرحیم and مهرداد صدقی},
title = {آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها»},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2015},
volume = {47},
number = {94},
month = {September},
issn = {2258-706x},
pages = {67--90},
numpages = {23},
keywords = {حوض; فواره; نهر; کانال; آب‌نما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها»
%A خدنگی, عفیفه
%A قنوات, عبدالرحیم
%A مهرداد صدقی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2258-706x
%D 2015

[Download]