پژوهش های حسابداری مالی, دوره (8), شماره (30), سال (2016-9) , صفحات (40-64)

عنوان : ( بررس ی عوامل موثر بر اعمال رفتارها ی ناکارآمد حسابرسان )

نویسندگان: مهدی مرادی , امین رستمی , زهره اباذری قره بلاغ ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوتاهی حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی را می‌توان به رفتارهای ناکارآمد حسابرسی نسبت داد. این رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد می‌کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می‌باشد. اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی بوده است. با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. نتایج حاصل نشان داد که کانون کنترل بیرونی، فشار بودجه زمانی، و خود ارزیابی عملکرد پایین، رابطه مثبتی با اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارند. به عبارت دیگر حسابرسانی که رفتار ناکارآمد را در پیش می‌گیرند، غالبا دارای کانون کنترل بیرونی و خود ارزیابی عملکرد پایین بوده و یا تحت فشار بودجه زمانی هستند. همچنین مشاهده گردید که با افزایش تعهد حرفه‌ای (سازمانی) حسابرسان، رفتارهای ناکارآمد کاهش می‌یابد. با این حال، رابطه‌ای بین میزان چرخش حسابرسان و سیستم کنترلی سازمان با اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسی یافت نشد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: رفتارهای ناکارآمد حسابرسی, کانون کنترل, فشار بودجه زمانی, چرخش حسابرسان, تعهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062084,
author = {مرادی, مهدی and رستمی, امین and اباذری قره بلاغ, زهره},
title = {بررس ی عوامل موثر بر اعمال رفتارها ی ناکارآمد حسابرسان},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {2008-7691},
pages = {40--64},
numpages = {24},
keywords = {واژه‌های کلیدی: رفتارهای ناکارآمد حسابرسی، کانون کنترل، فشار بودجه زمانی، چرخش حسابرسان، تعهد سازمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررس ی عوامل موثر بر اعمال رفتارها ی ناکارآمد حسابرسان
%A مرادی, مهدی
%A رستمی, امین
%A اباذری قره بلاغ, زهره
%J پژوهش های حسابداری مالی
%@ 2008-7691
%D 2016

[Download]