اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (12), سال (2017-1) , صفحات (64-90)

عنوان : ( بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی مرادی , مهدی امیدفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید.

کلمات کلیدی

, تمرکز مالکیت , تغییر حسابرس , کیفیت حسابرسی , سهامداران عمده برون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062085,
author = {مرادی, مهدی and مهدی امیدفر},
title = {بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {12},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {64--90},
numpages = {26},
keywords = {تمرکز مالکیت ،تغییر حسابرس ،کیفیت حسابرسی ،سهامداران عمده برون سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A مرادی, مهدی
%A مهدی امیدفر
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2017

[Download]