آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-2) , صفحات (2032-2045)

عنوان : ( اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک )

نویسندگان: امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزودن EDTA به عنوان یک عامل کلات کننده به خاک‌های آلوده به فلزات سنگین ممکن است فراهمی و استخراج گیاهی فلزات را از خاک افزایش دهد اما می‌تواند اثرات منفی بر ویژگی‌های بیولوژیکی خاک داشته باشد. به منظور بررسی اثر کاربرد EDTA و اسید سیتریک بر فراهمی سرب، فعالیت دهیدروژناز، اوره‌آز و فسفومونواستراز قلیایی و همچنین تنفس میکروبی برانگیخته (SIR)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل و سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل EDTAو اسید سیتریک در دو سطح ۳ و ۵ میلی¬مول بر کیلوگرم به همراه شاهد و زمان (۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) بودند. نتایج نشان داد که به طور میانگین تیمارهای EDTA۳ و EDTA۵ به ترتیب سبب افزایش ۱۷/۲ % و ۱۰ % غلظت فراهم سرب نسبت به شاهد شدند. این در حالی است که بررسی اثر زمان نشان داد که فراهمی سرب برای تیمار EDTA۳ در زمان ۲۸ در مقایسه با اولین زمان نمونه¬برداری (روز هفتم) ۳/۱۲ % کاهش یافت در حالی که برای تیمار EDTA۵ تغییر معنی‌داری در طی زمان مشاهده نشد. همچنین به طور میانگین تیمارهای CA۳ و CA۵ به ترتیب سبب کاهش ۳/۸ % و ۷/۱۵ % غلظت فراهم سرب نسبت به شاهد شدند به طوری¬که در آخرین زمان نمونه¬برداری فراهمی سرب به ترتیب ۹/۱۵ % و ۸/۱۲ % نسبت به اولین زمان کاهش پیدا کرد. نتایج نشان دهنده اثر منفی EDTA بر فعالیت آنزیم‌های دهیدروژناز و اوره‌آز خاک بود. از طرف دیگر افزودن اسیدسیتریک اثر مثبتی بر فعالیت آنزیم‌های دهیدروژناز، اوره‌آز و فسفومونواستراز قلیایی خاک داشت. در تمام تیمارها به جز تیمار شاهد فعالیت آنزیم‌های مورد مطالعه با گذشت زمان افزایش پیدا کرد که این افزایش در تیمارهای اسید سیتریک بیشتر بود. افزودن EDTA و اسیدسیتریک مقدار SIR خاک را در همه زمان‌های مورد مطالعه افزایش دادند که این افزایش برای تیمارهای اسیدسیتریک بیشتر از EDTA بود.

کلمات کلیدی

اسیدسیتریک; سرب; فعالیت آنزیم; EDTA;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062106,
author = {لکزیان, امیر and حلاج نیا, اکرم},
title = {اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {6},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {2032--2045},
numpages = {13},
keywords = {اسیدسیتریک; سرب; فعالیت آنزیم; EDTA; SIR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک
%A لکزیان, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2017

[Download]