چغندرقند, سال (2002-3)

عنوان : ( شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه ريشه جغندر قند در مزارع استان خراسان و بررسي بيماريزايي گونه fusariu )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , رعنا دستجردي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201709,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and رعنا دستجردي},
title = {شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه ريشه جغندر قند در مزارع استان خراسان و بررسي بيماريزايي گونه fusariu},
journal = {چغندرقند},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1735-0670},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه ريشه جغندر قند در مزارع استان خراسان و بررسي بيماريزايي گونه fusariu
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A رعنا دستجردي
%J چغندرقند
%@ 1735-0670
%D 2002

[Download]