علمی شیلات ایران, سال (2005-6)

عنوان : ( بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز )

نویسندگان: داور شاهسونی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر مواد الکیل بنزن در سرم خون ماهیان.................

کلمات کلیدی

الکیل بنزن سرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202182,
author = {شاهسونی, داور and مهری, مهرداد},
title = {بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2005},
month = {June},
issn = {1026-1354},
keywords = {الکیل بنزن سرم ماهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز
%A شاهسونی, داور
%A مهری, مهرداد
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2005

[Download]