علوم و صنایع کشاورزی, Volume (7), No (127), Year (2006-12) , Pages (183-189)

Title : ( تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص )

امیرهوشنگ فلاح راد , محمد محسن زاده , حمیدرضا اسدپور ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

از نظر استاندارد های بین المللی وجود آنتی بیوتیک ها در شیر و فرآورده های شیری قابل تحمل نمی باشند زیرا که ممکن است در مصرف کننده موجب عکس العمل های آلرژیک و مشکلات گوارشی گردد. تمامی آنتی بیوتیک ها پس از استفاده تا مدتی، در شیر خام ظاهر می شوند. از طرفی وجود آنتی بیوتیک در شیر موجب اختلال در فعالیت های تخمیری لازم در فرآیند تولید پنیر، کره و غیره می شود لذا وجود آنتی بیوتیک ها در شیرخام باید توسط کارخانه های شیر پاستوریزه کنترل گردد. آمینوگلیکوزید ها از جمله جنتامایسین دردرمان ورم پستان گاو های شیری بصورت عمومی و یا داخل پستانی استفاده می گردند. یکی از بهترین روش ها برای تعیین وجود جنتامایسین در مواد غذائی ELISA است که دارای حساسیت و ویژگی زیادی است. در مطالعه حاضر، 68 نمونه شیر شامل 40 نمونه از شیر خام مخزن دامداریهای طرف قرارداد با کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و 28 نمونه شیر پاستوریزه از همان کارخانه ها بوسیله کیت های جنتامایسین مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 6 نمونه شیر خام و 2 نمونه شیر پاستوریزه (76/11% از کل نمونه های شیر خام و پاستوریزه) آلوده به جنتامایسین بوده و 60 نمونه (24/88%) دارای باقیمانده جنتامایسین نبودند. در شیر های آلوده، بالاترین غلظت آنتی بیوتیک در دامنه 63/0 الی 25/1 نانوگرم در میلی لیتر شیر بوده و حداقل غلظت آنتی بیوتیک در دامنه 3/0 الی 625/0 نانوگرم در میلی لیتر قرار داشت. میزان آنتی بیوتیک در شیر خام و پاستوریزه تفاوت معنی داری نداشت (05/0 P>). برای داشتن ارزیابی دقیق تر باید نمونه ها با روش های دیگری مانند HPLC نیز مورد تایید قرار می گرفت. به هر حال نتایج این آزمایش نشان دهنده لزوم پایش (monitoring) دائمی شیر خام و پاستوریزه برای احراز سلامت شیر و فرآورده های شیری مورد مصرف انسان می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: آنتی بیوتیک, شیر پاستوریزه, شیر خام,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203379,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ and محسن زاده, محمد and اسدپور, حمیدرضا},
title = {تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {7},
number = {127},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {183--189},
numpages = {6},
keywords = {واژه های کلیدی: آنتی بیوتیک، شیر پاستوریزه، شیر خام، جنتامایسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%A محسن زاده, محمد
%A اسدپور, حمیدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر