کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2005-6)

عنوان : ( مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدعلیرضا گنجی , اسداله آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و هدف اصلی آن تعیین وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال- والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد: 1) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای دارای مدرک دکترا و اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد تفاوت معنادار وجود دارد. 2) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای تدریس‌کننده در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و اعضای غیرتدریس‌کننده در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تفاوت معنادار وجود دارد. 3) بین سال‌های اشتغال در دانشگاه و تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیئت عملی رابطة معنادار وجود دارد. 4) بین درجة آشنایی اعضای هیئت علمی با زبان انگلیسی و تولیدات علمی- پژوهشی آن‌ها، رابطة معنادار وجود دارد. 5) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای استفاده‌کننده از فرصت‌های مطالعاتی و اعضای استفاده‌نکننده از این فرصت‌ها، تفاوت معنادار وجود دارد. 6) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه علوم، کشاورزی، مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد. 7) بین تولیدات تألیفی و ترجمه‌ای اعضای هیئت علمی در چهار حوزة موردنظر، تفاوت معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی

, اطلاعات علمی, تولید اطلاعات, اعضای هیئت علمی, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203595,
author = {گنجی, سیدعلیرضا and آزاد, اسداله},
title = {مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2005},
month = {June},
issn = {1680-9637},
keywords = {اطلاعات علمی، تولید اطلاعات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
%A گنجی, سیدعلیرضا
%A آزاد, اسداله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2005

[Download]