فنی مهندسی مدرس, شماره (28), سال (2008-3) , صفحات (95-103)

عنوان : ( بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , کاوه کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله عوامل ایجاد صداهای مزاحم در خودرو پدیده Gear Rattle در جعبه‌دنده خودرو است. ارتعاشات چرخ دنده‌ها در حین Rattle از نوع ارتعاشات شدیداً غیرخطی است. در این پژوهش ابتدا مدل ساده‌ای برای این نوع ارتعاش در گیربکس خودرو ارائه و سپس مدل در جعبه‌ابزار Simulink نرم افزارMatlab شبیه سازی شد. روشهای تحلیلی نیز برای حل مسأله بررسی شده و با نتایج شبیه سازی مقایسه شده است. در پایان راههایی برای کاهش این نوع ارتعاشات پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, Gear Rattle, Vibro- Impact, ارتعاشات غیرخطی, انتقال قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204515,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and کمالی, کاوه},
title = {بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2008},
number = {28},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {95--103},
numpages = {8},
keywords = {Gear Rattle، Vibro- Impact، ارتعاشات غیرخطی، انتقال قدرت خودرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A کمالی, کاوه
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2008

[Download]