پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking Task ( مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی )

نویسندگان: مهدی سهرابی , فرخی , بهرام , ناصررضا ارقامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی بر روی 108 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب 9 گروه 12 نفری، میـانگین سنی نمونـه (51/1ـ+ 69/21 ) و میانگین نمره قابلیت تصویرسازی ذهنی (99/2ـ+26/51) انجام شد. گروه های نه گانه به انجام تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی به دو شیوه تصادفی و قالبی به مدت 10 جلسه پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین عملکرد گروه های تصویرسازی ذهنی قالبی و تصادفی با گروه های تمرین جسمانی تصادفی و قالبی در مرحله فراگیری تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که گروه های تمرین جسمانی عملکرد بهتری داشتند. ولی تفاوت بین گروه های جسمانی و گروه های تلفیقی معنی دار نبود. یعنی نوع ترکیب و ترتیب تمرین جسمانی و تصادفی اهمیتی ندارد. درحالیکه در مرحله یادداری گروه های تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی در مقایسه با گروه های تمرین جسمانی صرف و گروه های تلفیقی عملکرد بهتری داشتند که البته این برتری در سرعت های پایین به نفع گروه تصویرسازی ذهنی تصادفی بود. بنابراین بـا فرضیه بازسازی طرح عمل لی و مگیل در خصوص عدم اثر تداخل زمینه ای با تغییر پارامتر برنامه حرکتی تعمیم یافته در تضاد است. از طرفی در مورد تصویرسازی ذهنی با نظریه اطلاعـات زیستی پیتر لانگ (1984) همخوانی دارد، یعنی تصویرسازی ذهنی یک تکلیف حرکتی در یک سرعت خاص منجر به تداخل سرعت با عمل حرکتی اجرا شده بعدی خواهد شد. از حیث اثر تداخل زمینه ای با نظریه بازداری پس گستر دیویز (1988) همخوانی دارد، طوری که گروه E در مرحله یادداری عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. نظریه فوق هم دلیل عملکرد ضعیف گروه جسمانـی قـالبـی را تداخـل پس گستر می داند.

کلمات کلیدی

مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:40,
author = {سهرابی, مهدی and فرخی and بهرام and ارقامی, ناصررضا},
title = {The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking Task},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking Task
%A سهرابی, مهدی
%A فرخی
%A بهرام
%A ارقامی, ناصررضا
%J پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2006

[Download]