مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: Array

1 - بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای (چکیده)
2 - ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع (چکیده)
3 - بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز (چکیده)
4 - اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانهزنی لاینهای امید بخش کلزا (چکیده)
5 - بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا (چکیده)
6 - بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران (چکیده)
7 - Effects of dietary organic zinc and α-tocopheryl acetate supplements on growth performance, meat quality, tissues minerals, and α-tocopherol deposition in broiler chickens (چکیده)
8 - A modified SLM technique for PAPR reduction in OFDM systems by using a novel phase sequence (چکیده)
9 - Adaptive multitask network based on maximum correntropy learning algorithm (چکیده)
10 - Towards shifting planting date as an adaptation practice for rainfedwheat response to climate change (چکیده)
11 - M-Type Strontium Hexaferrite Nanoparticles Prepared by Sol-Gel Auto-combustion Method: The Role of Co Substitution in Structural, Morphological, and Magnetic Properties (چکیده)
12 - بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعاد تآباد (چکیده)
13 - مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی (چکیده)
14 - مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام (چکیده)
15 - بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران (چکیده)
16 - Sono-synthesis of solar light responsive S–N–C–tri doped TiO2 photo-catalyst under optimized conditions for degradation and mineralization of Diclofenac (چکیده)
17 - Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran (چکیده)
18 - ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه معرفی شده جکوی شکم زرد خانگی درایران با استفاده از مدلسازی پراکنش Hemidactylus flaviviridis Ruppell, 1840 گونهای (چکیده)
19 - اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک (چکیده)
20 - نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (چکیده)
21 - بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان (چکیده)
22 - Multi-loop control of UPS inverter with a plug-in odd-harmonic repetitive controller (چکیده)
23 - Highly Dispersed Palladium Nanoparticle-Loaded Magnetic Catalyst (FeS@EP–AG–Pd) for Suzuki Reaction in Water (چکیده)
24 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
25 - Comparison of hydrogen absorption in metallic and semiconductor single-walled Ge- and GeO2- doped carbon nanotubes (چکیده)
26 - Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
27 - تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینۀ ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
28 - اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چرب (چکیده)
29 - ON THE EXISTENCE OF CATEGORICAL UNIVERSAL COVERINGS (چکیده)
30 - اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر (چکیده)
31 - نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی (چکیده)
32 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
33 - بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
34 - بررس ی عوامل موثر بر اعمال رفتارها ی ناکارآمد حسابرسان (چکیده)
35 - Similarity Solution of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Nanofluid on a Stationary Cylinder with Constant Wall Temperature (چکیده)
36 - بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان) (چکیده)
37 - پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمی (چکیده)
38 - آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها» (چکیده)
39 - آب نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء (چکیده)
40 - Leaf-feeding Mycterothrips: two new species from southern Iran (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
41 - تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل (چکیده)
42 - مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه (چکیده)
43 - طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری (چکیده)
44 - بررسی کارایی مدلهای هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانهای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباامان، خراسان شمالی) (چکیده)
45 - Collusion-resistant Worker Selection in Social Crowdsensing Systems (چکیده)
46 - اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه (چکیده)
47 - ارائه سیستم حمایت تصمیمگیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور (چکیده)
48 - بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرت (چکیده)
49 - Optimal Cropping Pattern for Water Resources Management in Sistan Regi on of Iran using Goal Programming Method (چکیده)
50 - میکروسکوپ الکترشیمیایی روبشی (چکیده)