هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , شادی بصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی اسانس دار نقش مهمی در زندگی انسان دارند و در ایران از سابقه طولانی برخوردارند. آویشن یکی از گیاهان مهم دارویی است که از گذشته بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفت. ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان به طور موثری تحت تأثیر روش های فرآوری در گیاهان می باشد. در این تحقیق از خشک کن کابینتی جهت خشک کردن یک گونه بومی آویشن در استان خراسان با استفاده از درجه حرارت های مختلف و سرعت های متفاوت جریان هوا جهت رسیدن به رطوبت نسبی مطلوب استفاده گردید دماهای مورد استفاده 30، 45 و 60 درجه سانتیگراد و میانگین های سرعت هوا 5/1، 5/2 و 3 متر بر ثانیه بودند. پس از خشک شدن، از هر کدام از نمونه ها با استفاده از دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب اسانس گیری به عمل آمد و بازده هر کدام بر اساس درصد حجمی و وزنی محاسبه گردید. آزمون آماری مورد استفاده در این طرح از نوع فاکتوریل بود که در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد.

کلمات کلیدی

, آویشن, خشک کردن, روغن های فرار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005791,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and بصیری, شادی},
title = {بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آویشن- خشک کردن- روغن های فرار- اسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A بصیری, شادی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2008

[Download]