دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات , 2008-02-29

عنوان : ( بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مهدی راغبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی برای یافتن موقعیت و اندازه ترکهای یک طرفه در تیر اویلر برنولی با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس ارائه شده است. برای مدلسازی ارتعاشات عرضی تیر از روش ماتریسهای انتقال (Transfer Matrix Method) استفاده شده و ترک نیز با یک فنر پیچشی مدل شده است. تیر به تعدادی المان تقسیم و به هر بخش یک پارامتر وجود ترک نسبت داده میشود، سپس رابطه ای خطی میان تغییرات فرکانس ارتعاشات تیر و پارامتر وجود ترک بدست می آید. با اندازه گیری تغییرات فرکانس ارتعاشات طبیعی تیر به علت وجود ترک و یافتن حلی مناسب برای رابطه خطی ذکرشده، میتوان موقعیت و اندازه ترک را پیش بینی نمود.

کلمات کلیدی

روش ماتریس انتقال – ردیابی ترک – مدلسازی ارتعاشی تیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005905,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and راغبی, مهدی},
title = {بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر},
booktitle = {دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش ماتریس انتقال – ردیابی ترک – مدلسازی ارتعاشی تیر ترکدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A راغبی, مهدی
%J دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات
%D 2008

[Download]