همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

عنوان : ( اثر تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین ) بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه اثر روش‌های مختلف آرایش تمرین (تداخل زمینه ای ) بر اکتساب و یادداری سه سرویس مختلف والیبال بود. روش شناسی: بدین منظور 48 نفر از دانش آموزان دختر 18-15 ساله دبیرستان تربیت بدنی مشهد که در رابطه با مهارت سرویس والیبال مبتدی بودند به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بر اساس پیش‌آزمون سرویس والیبال در چهار گروه تمرینی قالبی،‌ زنجیره‌ای، قالبهای تصادفی و تصادفی جایگزین شدند. مرحله اکتساب شامل 9 جلسه تمرینی بود که در هر جلسه آزمودنی ها 45 کوشش تمرینی را در قالب 3 بلوک 15 کوششی مطابق با آرایش تمرینی مربوطه اجرا کردند. در پایان دوره تمرینی، پس‌آزمون(یادداری فوری) مشابه با پیش‌آزمون اجرا شد. در انتها 48 ساعت بعد از آخرین جلسه مرحله اکتساب، آزمون یادداری تاخیری مشابه پس آزمون به عمل آمد. پس از جمع‌آوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آماری تحلیل واریانس یک سویه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد. یافته ها : تجزیه و تحلیل داده‌ها تفاوت معنی‌داری را بین روند پیشرفت عملکرد گروه‌ها در دوره اکتساب نشان داد به نحوی که سودمندی به نفع گروه قالبی بود. همچنین بین میانگین نمرات عملکرد آزمودنی‌های گروه‌های مختلف در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد . تجزیه و تحلیل داده‌ها در آزمون یادداری تفاوت معنی‌داری را بین نمرات گروه‌های مختلف مشخص نمود در این مرحله آزمودنی‌های گروه قالبهای تصادفی عملکرد بهتری از سایر گروه‌ها داشتند.

کلمات کلیدی

, تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین ), اکتساب , یادداری, سرویس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008326,
author = {فولادیان, جواد},
title = {اثر تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین ) بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال},
booktitle = {همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین )- اکتساب - یادداری- سرویس والیبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین ) بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال
%A فولادیان, جواد
%J همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]