هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , علی نصرتی کاریزک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتعاشات چسبندگی-لغزش ، ارتعاشات خودمحرک غیرخطی است که در سیستم های دینامیکی مانند ماشین ابزار باعث تولید صدا و ناهمواری سطح قطعه می شود. مدل جرم روی تسمه متحرک با یک درجه آزادی برای توصیف ارتعاش ناشی از اصطکاک با فرمول اصطکاکی که بیانگر اول کاهش و سپس افزایش نیروی اصطکاک نسبت به سرعت نسبی بین دو سطح می باشد، درنظر گرفته شده است. در این مقاله جهت کنترل دقیقتر این ارتعاشات حل تحلیلی دقیقتری به روش خطی سازی ارائه شده است. ابتدا معادلات مربوط به مدل ارتعاشی سیستم استخراج شده و سپس به روش خطی سازی عبارتی تحلیلی برای پاسخ مکانی جرم و حداکثر دامنه ارتعاشات در دو حالت لغزش خالص و چسبندگی-لغزش ارائه شده است. برای بررسی صحت روابط بدست آمده، جواب های حاصل از مثال عددی با نتایج تحلیل عددی و تحلیلی پرتوربیشن سایر محققین مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که روش ارائه شده بر خلاف روش های تحلیلی دیگر پژوهشگرها که پیچیده هستند، از دقت بالاتری برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات چسبندگی-لغزش, اصطکاک, خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010878,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and علی نصرتی کاریزک},
title = {بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتعاشات چسبندگی-لغزش، اصطکاک، خطی سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A علی نصرتی کاریزک
%J هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]