پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2009-01-27

عنوان : ( خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی )

نویسندگان: میرمجتبی میرصالحی , امیررضا عطاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله در یک بلور فوتونی دو بعدی متشکل از سوراخهای هوا با آرایش مثلثی تزویج دو موجبر موازی را بررسی می کنیم. موجبرهای بلور فوتونی مورد تظر با فاصله دو ردیف از یکدیگر قرار گرفته اند و تحلیل تزویج در آنها توسط روش بسط موج صفحه ای صورت می گیرد. با توجه به این نکته که تساوی فاصله و پهنای کانالهای تزویج شده وابسته به خطی بودن منحنی ضریب تزویج است خطی سازی این منحنی هدف ما در این مقاله می باشد. بنابراین به بررسی تاثیر شعاع سوراخهای ناحیه موجبری پرداخته و در نهایت ساختاری بهبود یافته را پیشنهاد می دهیم.

کلمات کلیدی

بلور فوتونی شکاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011389,
author = {میرصالحی, میرمجتبی and عطاری, امیررضا},
title = {خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بلور فوتونی شکاف باند موجبر تزویج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A عطاری, امیررضا
%J پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2009

[Download]