اولین همایش دانشجویی فناوری نانو , 2007-02-19

Title : ( بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله )

سعید زینالی هریس , محسن نصر اصفهانی , سید غلامرضا اعتماد ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سیالات حاوی ذرات بسیار ریز معلق با اندازه نانومتر که نانو سیال نامیده می شوند پتانسیل زیادی برای افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند و به همین جهت توجه خاصی به این گروه از سیالات به عنوان محیطهای انتقال حرارت انجام می گیرد. در این مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری دو سری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره به صورت تجربی بررسی شده است و تغییرات عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت متوسط بر حسب عدد پکلت در غلظتهای مختلف ذرات نانو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها بیانگر افزایش فوق العاده ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت با اضافه کردن نانوذرات به داخل آب می باشد و این افزایش با کسر حجمی ذرات نانو و عدد پکلت بیشتر می شود.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, نانوذرات, جریان آرام, انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011625,
author = {زینالی هریس, سعید and محسن نصر اصفهانی and سید غلامرضا اعتماد},
title = {بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله},
booktitle = {اولین همایش دانشجویی فناوری نانو},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوسیال، نانوذرات، جریان آرام، انتقال حرارت جابجایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله
%A زینالی هریس, سعید
%A محسن نصر اصفهانی
%A سید غلامرضا اعتماد
%J اولین همایش دانشجویی فناوری نانو
%D 2007

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر