علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (12), سال (2000-4) , صفحات (146-153)

عنوان : ( مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L)بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان

کلمات کلیدی

, مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L)بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌, عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011933,
author = {باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد and محمدآبادی, علی اصغر and شباهنگ, جواد},
title = {مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {14},
number = {12},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {146--153},
numpages = {7},
keywords = {مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L)بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A شباهنگ, جواد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]