پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و ائلین کنگره واکسن ایران , 2009-05-02

عنوان : ( شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی )

نویسندگان: سکینه شوشتری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

ویروس پژمردگی لکه برگی گوجه فرنگی . تریپس. الایزا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013575,
author = {شوشتری, سکینه and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی},
booktitle = {پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و ائلین کنگره واکسن ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس پژمردگی لکه برگی گوجه فرنگی . تریپس. الایزا. کنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی
%A شوشتری, سکینه
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و ائلین کنگره واکسن ایران
%D 2009

[Download]