مکانیک هوافضا, دوره (5), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (23-37)

عنوان : ( روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , محمد حسین زاده , مهدی راغبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت ترک در محور های دوار، با استفاده از روش ماتریس انتقال و بر اساس تئوری تیر تیموشنکو ارائه شده است. در این محور، ترک ها می توانند تحت زوایای مختلفی نسبت به یکدیگر قرار گیرند. وجود ترک در محور ها انعطاف پذیری محلی را تغییر داده و کاهش فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از این روش برای مثال های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و به کمک این تحلیل موقعیت ترک به دست آمده است. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی به کمک روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از پژوهش های تجربی مقایسه شده که توافق بین پاسخ ها نشان دهنده صحت روش به کار برده شده می باشد.

کلمات کلیدی

, محور ترک دار, تحلیل فرکانسی, مد شیپ, روش ماتریس انتقال, محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014757,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and محمد حسین زاده and راغبی, مهدی},
title = {روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد},
journal = {مکانیک هوافضا},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {1609-5707},
pages = {23--37},
numpages = {14},
keywords = {محور ترک دار، تحلیل فرکانسی، مد شیپ، روش ماتریس انتقال، محور اورهنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A محمد حسین زاده
%A راغبی, مهدی
%J مکانیک هوافضا
%@ 1609-5707
%D 2009

[Download]