پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (61-69)

عنوان : ( دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان )

نویسندگان: سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان

کلمات کلیدی

علفهای هرز تراکم بوته نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016216,
author = {وصال, سعیدرضا and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2003},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {61--69},
numpages = {8},
keywords = {علفهای هرز تراکم بوته نخود وجین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان
%A وصال, سعیدرضا
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2003

[Download]