کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (4), سال (2009-3) , صفحات (255-274)

عنوان : ( مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل )

نویسندگان: نجمه باباغیبی ازغندی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون کیفیت خدمات کتابخانه‌های این دانشگاه و با استفاده از ابزار لایب‌کوآل انجام گرفته است. در این پژوهش کیفیت خدمات کتابخانه‌ها در دو سطح موجود و مورد انتظار بررسی شد. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشکده‌های مهندسی، ادبیات، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند. بر این اساس، 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و کلیۀ کتابداران دانشکده‌های مورد بررسی که 31 نفر بودند، حجم نمونه را تشکیل داد. یافته‌ها نشان داد، بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات موجود کتابخانه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد، در کلیۀ موارد بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه‌های مذکور تفاوت معناداری وجود دارد، بین کیفیت خدمات موجود از دیدگاه کتابداران و خدمات مورد انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجود دارد، بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و درک کتابداران از انتظارات آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران، از نظر اهمیت تأثیرگذاری هر یک از ابعاد لایب‌کوآل بر کیفیت خدمات کتابخانه‌ها، تفاوت وجود دارد ولی بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه‌های چهارگانۀ آموزشی تفاوتی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات, ابزار لایب‌کوآل, کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد, ارزیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016538,
author = {باباغیبی ازغندی, نجمه and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {255--274},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت خدمات، ابزار لایب‌کوآل، کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد، ارزیابی خدمات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل
%A باباغیبی ازغندی, نجمه
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]