آبیاری و زهکشی ایران, Volume (4), No (1), Year (2010-5) , Pages (22-30)

Title : ( روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال )

سیدحسین مجتهدی , محمود فغفور مغربی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله، راه‌حل تحلیلی برای محاسبة نشت حالت پایدار محصور نشده از یک کانال منحنی شکل با مقطع نیمه بیضی ارائه شده است. راه‌حل تحلیلی محاسبه نشت از کانال‌های منحنی شکل به دلیل مشکل بودن نگاشت کانفرمال پروفیل سطح مقطع این‌گونه کانال‌ها عمومیت نیافته است. در کار حاضر از هدوگراف سرعت و تبدیل شوارتز-کریستوفل استفاده شده است. در بدست آوردن نگاشت پروفیل سطح مقطع کانال از روشی به نام روش معکوس استفاده می‌شود که در آن مرز پروفیل سطح مقطع واقعی کانال در امتداد یک دایره در صفحة هدوگراف سرعت نگاشت می‌شود. محاسبات در حالت نشت پایدار از کانال نیمه بیضی که در زیر آن یک لایة زهکش در عمق محدود در زیر بستر کانال قرار گرفته است، انجام می‌شود. از این روش می‌توان مقدار نشت، با فرض قرارگیری لایة زهکش در عمق بی‌نهایت را نیز بدست آورد. از راه‌حل ارائه شده میزان دبی نشت، معادلات پارامتریک برای نشان دادن مکان هندسی منحنی سطح آزاد و مقدار عرض نشت در لایة زهکش را می‌توان بدست آورد. همچنین می‌توان گفت که دقت روش معکوس در مقایسه با روش‌های تحلیلی سایر محققین نظیر کازنی قابل قبول بوده و محدودیت آن‌ یعنی غیر عملی بودن شکل مقطع کانال با نسبت‌های کوچک عرض سطح آب به عمق را نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, نشت, نگاشت کانفرمال, روش معکوس, لایة زهکش, منحنی سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016594,
author = {مجتهدی, سیدحسین and فغفور مغربی, محمود},
title = {روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {22--30},
numpages = {8},
keywords = {نشت، نگاشت کانفرمال، روش معکوس، لایة زهکش، منحنی سطح آزاد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال
%A مجتهدی, سیدحسین
%A فغفور مغربی, محمود
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2010

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر