دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2010-01-30

عنوان : ( بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی و با هدف شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رابطه آن با میزان اجرای مدیریت دانش در این کتابخانه ها انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداقل 20 سال از زمان تأسیس آن گذشته باشد، تشکیل می دهد. پرسشنامه های پژوهش به 23 کتابخانه ارسال شد و در نهایت 281 پرسشنامه تکمیل شده از 21 کتابخانه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه و یک سیاهه وارسی بود. پرسشنامه اول برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی که توسط کامرون و کوئین (1999) طراحی شده و بر اساس آن 4 الگوی فرهنگ سازمانی (گروهی، کارآفرین، بازاری، و سلسله مراتبی) قابل شناسایی است. پرسشنامه دوم که توسط محقق طراحی شد و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 3 الگوی فرهنگ سازمانی گروهی، سلسله مراتبی و بازاری بر کتابخانه های مرکزی حاکم است. آزمون فرضیه های پژوهش نیز نشان داد که در این کتابخانه ها بین میزان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود ندارد. از نتایج دیگر پژوهش وجود همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی و کارآفرین و میزان اجرای مدیریت دانش است.

کلمات کلیدی

, الگوی فرهنگ سازمانی, مدیریت دانش, کتابخانه های دانشگاهی, دیدگاههای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018425,
author = {عباسی, زهره},
title = {بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوی فرهنگ سازمانی- مدیریت دانش- کتابخانه های دانشگاهی- دیدگاههای کتابداران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری
%A عباسی, زهره
%J دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
%D 2010

[Download]