مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (12), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (54-84)

عنوان : ( تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفتهای دوار )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , محمد حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت ترک در محور های دوار، با استفاده از روش ماتریس انتقال و بر اساس تئوری تیر تیموشنکو ارائه شده است. در این محور، ترک ها می توانند تحت زوایای مختلفی نسبت به یکدیگر قرار گیرند. وجود ترک در محور ها انعطاف پذیری محلی را تغییر داده و کاهش فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از این روش برای مثال های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و به کمک این تحلیل موقعیت ترک به دست آمده است. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی به کمک روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از پژوهش های تجربی مقایسه شده که توافق بین پاسخ ها نشان دهنده صحت روش به کار برده شده می باشد

کلمات کلیدی

, محور ترک دار, تحلیل فرکانسی, مد شیپ, روش ماتریس انتقال, محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020575,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and حسین زاده, محمد},
title = {تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفتهای دوار},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2010},
volume = {12},
number = {2},
month = {December},
issn = {1605-9727},
pages = {54--84},
numpages = {30},
keywords = {محور ترک دار، تحلیل فرکانسی، مد شیپ، روش ماتریس انتقال، محور اورهنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفتهای دوار
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A حسین زاده, محمد
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2010

[Download]