زیست شناسی ایران, Volume (19), No (4), Year (2007-3) , Pages (398-407)

Title : تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان ( تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان )

علی غلامی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , جواد قریش الحسینی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این تحقیق شامل مطالعه فلور و بررسی تنوع زیستی گیاهی اطراف دریاچه بزنگان واقع در شمال شرقی شهرستان مشهد است. این منطقه با ارتفاع متوسط 860 متر, وسعتی معادل 102 هکتار بین طول جغرافیایی 29 درجه و 56 دقیقه و عرض جغرافیایی 18 دقیقه و 36 درجه قرار گرفته است. با توجه به شرایط زیست محیطی و تنوع اکولوژیکی و ترکیب پوشش گیاهی منطقه از نظر فلورستیک و اکولوژیک مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی به عمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 112 گونه گیاهی متعلق به 96 سرده (جنس) و 35 خانواده وجود دارد. از عمده ترین خانواده های گیاهی منطقه، کاسنی (Compositae)، غلات (Graminae)، شب بو (Cruciferae) و چتریان (Umbeliferae) را می توان نام برد. از نظر شکل زیستی 57 درصد گونه ها به تروفیت ها و 28 درصد به همی کریپتوفیت ها تعلق دارد. مطالعات کرولوژی نشان می دهد که بیش از 50 درصد گونه ها به منطقه رویشی ایران و توران و 30 درصد به ایران و توران- اروپا سیبری تعلق دارد. در این بررسی شاخص های مختلف عددی تنوع از جمله، غنای گونه ای، یکنواختی و تنوع گونه ای در بخش های اطراف دریاچه محاسبه شد. کلمات کلیدی: تنوع گونه ای، شکل زیستی، کورولوژی، دریاچه بزنگان

کلمات کلیدی

تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102142,
author = {علی غلامی and اجتهادی, حمید and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and قریش الحسینی, جواد},
title = {تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2007},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-9406},
pages = {398--407},
numpages = {9},
keywords = {تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان
%A علی غلامی
%A اجتهادی, حمید
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A قریش الحسینی, جواد
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2007

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر