نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایارن , 2012-03-01

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: کیوان یوسفی سنگانی , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارست به عناون یک سیمای پیچیده زمین شناسی به پهنه هایی با خصوصیات هیدروژئولوژی بسیار ویژه اطلاق می شود. در کشور ایارن یکی از مهمترین منابع جهت تامین آّب مورد نیاز، مناطق کارستی است. این تحقیق به بررسی عوامل موثر در توسعه و تشکیل کارست در محدوده کارستی تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ که از محدوده کلات نادری تا ۲۰ کیلومتری شهرستان درگز ادامه می یابد، پرداخته شده است. بدین منظور لایه های اطلاعاتی لیتولوژی، بارش، تراکم خطواره، میزانHCO3، دما، پوشش گیاهی وشیب توگرافی با استفاده از اطلاعات نقشه های زمین نشاسی، توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای (IRSو ETM+) و پارامترهای هیدرولوژی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه شده است. سپس این لایه ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کمک نرم افزار Expert Choice و همچنین بازدیدهای میدانی و نظر کارشناسی وزن دهی گردیده است. بر این اساس نقشه هر عامل با توجه به اهمیت آن در توسعه کارستدر محیط ArcGIS10 تهیه شده اند و به روش هم پوشانی فازی گاما با استفاده از تابع خطی موجود در این نرم افزار مدل توسعه کارست ارائه شده است. در نهایت برای صحت مدل از آمار چشمه های با دبی های قابل توجه استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, کارست, روش تحلیل سلسه مراتبی, فازی و نقشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029991,
author = {یوسفی سنگانی, کیوان and محمدزاده, حسین and اکبری, مرتضی},
title = {ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی)},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایارن},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کارست، روش تحلیل سلسه مراتبی، فازی و نقشه معیار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی)
%A یوسفی سنگانی, کیوان
%A محمدزاده, حسین
%A اکبری, مرتضی
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایارن
%D 2012

[Download]