مدیریت دانش و علوم اطلاعات , 2009-04-15

عنوان : ( بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی )

نویسندگان: عاطفه شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام مدیریت دانش با هدف تسهیل چرخه حیات دانش در سازمان ها طراحی و به اجرا گذاشته می شود و در نهایت چنانچه اثربخش باشد به اشتراک و خلق دانش می انجامد. پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمانی مستلزم وجود زمینه ها و زیرساختهاست. هستی شناسی ها با هدف تسهیل اشتراک و استفاده مجدد از دانش، توسعه یافته است و سابقه بهره گیری از آن در مدیریت دانش به سالهای اخیر باز می گردد. طراحی هستی شناسی سازمان، وابسته به مطالعه دقیق آن و اولین قدم در این مطالعه، تعیین موجودیت های هسته دانش سازمانی است. در این پژوهش، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به منزله یک نمونه از سازمان های دانشی، به منظور شناسایی موجودیت های هسته دانش سازمانی و طراحی مدل مفهومی متناظر با آن انتخاب شد. این پژوهش از نوع کاربردی است و شناسایی موجودیت های هسته و روابط میان آن ها به روش مطالعه موردی انجام پذیرفت. در این راستا وب سایت رسمی، برنامه راهبردی پژوهشگاه و سایر اسناد موجود درباره پژوهشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. پس از شناسایی موجودیت ها (نوع، ویژگی ها، و مقادیر ممکن) و روابط موجود میان آن ها در این سازمان، چهار هستی شناسی سطح دوم و یک هستی شناسی سطح بالا با رویکرد غیرمتمرکز و با استفاده از Protégé، یکی از نرم افزارهای مهندسی هستی شناسی طراحی شد.

کلمات کلیدی

, نظام مدیریت دانش, هستی شناسی, مدل سازی مفهومی, پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032083,
author = {شریف, عاطفه},
title = {بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی},
booktitle = {مدیریت دانش و علوم اطلاعات},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظام مدیریت دانش، هستی شناسی، مدل سازی مفهومی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی
%A شریف, عاطفه
%J مدیریت دانش و علوم اطلاعات
%D 2009

[Download]